رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شجاعی دادستان دیوان محاسبات: تا ۲۳ آبان سال ۹۷ همه افراد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید از خدمت منتزع شوند.

شجاعی دادستان دیوان محاسبات: تا ۲۳ آبان سال ۹۷ همه افراد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید از خدمت منتزع شوند. بکارگیری بازنشستگان بعنوان شهردار هم غیرقانونی است. حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی ۳۵ سال است

شجاعی دادستان دیوان محاسبات: تا ۲۳ آبان سال ۹۷ همه افراد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید از خدمت منتزع شوند.

بکارگیری بازنشستگان بعنوان شهردار هم غیرقانونی است.

حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی ۳۵ سال است