رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر ایتالیا برای وساطت میان ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان خبر داد

روزنامه ‘لاستمپا’ ازآمادگی ‘جوزپه کونته’ نخست وزیر ایتالیا برای وساطت میان ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان خبر داد

روزنامه ‘لاستمپا’ ازآمادگی ‘جوزپه کونته’ نخست وزیر ایتالیا برای وساطت میان ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان خبر داد