رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جعفرزاده ایمن آبادی : چه خوب بودحداقل یک دلیل ازخطرناک بودن FATFبرای منافع ملی ومردم ایران بجز عدم امکان کمک به حزب الله لبنان نام برده میش

جعفرزاده ایمن آبادی (نماینده مجلس): چه خوب بودحداقل یک دلیل ازخطرناک بودن FATFبرای منافع ملی ومردم ایران بجز عدم امکان کمک به حزب الله لبنان نام برده میشد.چون لبنان با عضویت درFATF مشکل خودش راحل کرده

جعفرزاده ایمن آبادی (نماینده مجلس): چه خوب بودحداقل یک دلیل ازخطرناک بودن FATFبرای منافع ملی ومردم ایران بجز عدم امکان کمک به حزب الله لبنان نام برده میشد.چون لبنان با عضویت درFATF مشکل خودش راحل کرده