رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تبلیغاتی در شهر یافا قرار داده که بر ایده صهیونیسم در سیطره بر فلسطین تاکید کند.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تبلیغاتی در شهر یافا قرار داده که بر ایده صهیونیسم در سیطره بر فلسطین تاکید کند. در این تبلیغ که بر ایستگاههای اتوبوس نصب شد با قراردادن دو عکس از پرچم اسرائیل و مبارزی از قسام نوشته شده: اینجا یا جای ماست یا آنها

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تبلیغاتی در شهر یافا قرار داده که بر ایده صهیونیسم در سیطره بر فلسطین تاکید کند.

در این تبلیغ که بر ایستگاههای اتوبوس نصب شد با قراردادن دو عکس از پرچم اسرائیل و مبارزی از قسام نوشته شده: اینجا یا جای ماست یا آنها