رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعیدی (نماینده مجلس): مجلس وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد

سعیدی (نماینده مجلس): مجلس وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد. مردم بدانید نمایندگان شما تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی به لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT رای مثبت دادند

سعیدی (نماینده مجلس): مجلس وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد. مردم بدانید نمایندگان شما تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی به لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT رای مثبت دادند