رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت چین تایید کرد که «منگ هانگوی» رئیس اینترپل، در این کشور درگیر یک پرونده قضایی است

دولت چین تایید کرد که «منگ هانگوی» رئیس اینترپل، در این کشور درگیر یک پرونده قضایی است و دولت در حال تحقیق از اوست. پکن مشخص نکرده چه اتهامی علیه این فرد مطرح شده است

دولت چین تایید کرد که «منگ هانگوی» رئیس اینترپل، در این کشور درگیر یک پرونده قضایی است و دولت در حال تحقیق از اوست. پکن مشخص نکرده چه اتهامی علیه این فرد مطرح شده است