رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عادل آذر: تمامی شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند

عادل آذر رییس دیوان محاسبات: تمامی شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند/کتبا به شهرداری هم پاسخ داده ایم

عادل آذر رییس دیوان محاسبات:

تمامی شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند/کتبا به شهرداری هم پاسخ داده ایم