رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس دیوان محاسبات: در برهه‌ای بانک مرکزی دسترسی به حساب‌هایش راهم برای ما محدود کرد

رئیس دیوان محاسبات: در برهه‌ای بانک مرکزی دسترسی به حساب‌هایش راهم برای ما محدود کرد/ بهمن۹۶ رای انفصال از خدمت ۳مدیر بانک مرکزی صادرشد/ تصور کردیم اگر درجامعه اعلام کنیم التهابات دیگری هم بوجود بیاید

رئیس دیوان محاسبات: در برهه‌ای بانک مرکزی دسترسی به حساب‌هایش راهم برای ما محدود کرد/ بهمن۹۶ رای انفصال از خدمت ۳مدیر بانک مرکزی صادرشد/ تصور کردیم اگر درجامعه اعلام کنیم التهابات دیگری هم بوجود بیاید