رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر علی دادپی: در یک دنیای خردمند ایران قبل از برجام FATF را تصویب می کرد

دکتر علی دادپی(استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس): در یک دنیای خردمند ایران قبل از برجام FATF را تصویب می کرد تا بتواند از فرصت برجام استفاده کند  

دکتر علی دادپی(استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس): در یک دنیای خردمند ایران قبل از برجام FATF را تصویب می کرد تا بتواند از فرصت برجام استفاده کند