رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمین لرزه قدرتمندی جزایر مورد مناقشه «کوریل» میان روسیه و ژاپن را لرزاند.

زمین لرزه قدرتمندی به بزرگی ۶.۴ ریشتر جزایر مورد مناقشه «کوریل» میان روسیه و ژاپن را لرزاند.

زمین لرزه قدرتمندی به بزرگی ۶.۴ ریشتر جزایر مورد مناقشه «کوریل» میان روسیه و ژاپن را لرزاند.