رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط بازنشستگی الزامی افراد در دستگاه های اجرایی

دادستان دیوان محاسبات: شرط بازنشستگی الزامی افراد در دستگاه های اجرایی – دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری- ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن است

دادستان دیوان محاسبات: شرط بازنشستگی الزامی افراد در دستگاه های اجرایی – دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری- ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن است