رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متبرک کردن فضا پیمای “سایوز” روسی از سوی یک کشیش ارتدوکس پیش از پرتاب

متبرک کردن فضا پیمای “سایوز” روسی از سوی یک کشیش ارتدوکس پیش از پرتاب آن به فضا در پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان/ ایتارتاس

متبرک کردن فضا پیمای “سایوز” روسی از سوی یک کشیش ارتدوکس پیش از پرتاب آن به فضا در پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان/ ایتارتاس