رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه ترکیه امروز جمعه دستور پایان حصر خانگی و ممنوعیت خروج کشیش آمریکایی از کشور را صادر کرد

دادگاه ترکیه امروز جمعه دستور پایان حصر خانگی و ممنوعیت خروج کشیش آمریکایی از کشور را صادر کرد وی از حدود ۲۱ ماه پیش به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه تحت بازداشت خانگی بود

دادگاه ترکیه امروز جمعه دستور پایان حصر خانگی و ممنوعیت خروج کشیش آمریکایی از کشور را صادر کرد

وی از حدود ۲۱ ماه پیش به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه تحت بازداشت خانگی بود