رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هادی عامری: نیمی از اعضای شورای رهبری را زنان تشکیل دهند

هادی عامری (فرمانده سازمان بدر و نماینده مجلس عراق) به مجلس اعلای عراق پیشنهاد داده که نیمی از اعضای شورای رهبری را زنان تشکیل دهند

هادی عامری (فرمانده سازمان بدر و نماینده مجلس عراق) به مجلس اعلای عراق پیشنهاد داده که نیمی از اعضای شورای رهبری را زنان تشکیل دهند