رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه ۳۸۰۰ قانون دارد، ما ۱۱هزار،اما از بس قانون برای دور زدن قانون داریم

فرانسه ۳۸۰۰ قانون دارد، ما ۱۱هزار،اما از بس قانون برای دور زدن قانون داریم، متخلفی با ۴۰۰ میلیون بدهی، از استانی کوچیک، پول نداده فرار می‌کند!!

فرانسه ۳۸۰۰ قانون دارد، ما ۱۱هزار،اما از بس قانون برای دور زدن قانون داریم، متخلفی با ۴۰۰ میلیون بدهی، از استانی کوچیک، پول نداده فرار می‌کند!!