رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهرام قاسمی: نامه اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت را دریافت کردیم

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه: نامه اعلام خروج آمریکا از “پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا” را دریافت کردیم

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه: نامه اعلام خروج آمریکا از “پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا” را دریافت کردیم