رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پس ازگذشت یازده ماه از وقوع زلزله کار بازسازی به حالت تعلیق و نیمه تمام، رها شده است

پس ازگذشت یازده ماه از وقوع زلزله به علت گرانی مصالح ساختمانی ؛ عدم توان مالی مردم برای خرید لوازم و مصالح وباز پرداخت وام ها کار بازسازی به حالت تعلیق و نیمه تمام، رها شده است.ایرنا

پس ازگذشت یازده ماه از وقوع زلزله به علت گرانی مصالح ساختمانی ؛ عدم توان مالی مردم برای خرید لوازم و مصالح وباز پرداخت وام ها کار بازسازی به حالت تعلیق و نیمه تمام، رها شده است.ایرنا