رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبق آخرین آمارهای بانک جهانی هزینه بهداشت عمومی در ایران

طبق آخرین آمارهای بانک جهانی هزینه بهداشت عمومی در ایران حدود ۲۶% از بودجه جاری دولت و برابر با ایالات متحده ۳۲۵ میلیون نفری آمریکا است در حالی‌که متوسط دنیا کمتر از ۱۶% است /نوداقتصادی

طبق آخرین آمارهای بانک جهانی هزینه بهداشت عمومی در ایران حدود ۲۶% از بودجه جاری دولت و برابر با ایالات متحده ۳۲۵ میلیون نفری آمریکا است در حالی‌که متوسط دنیا کمتر از ۱۶% است /نوداقتصادی