رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گردنبندی که از ضربه مغزی جلوگیری می کند

گردنبندی که از ضربه مغزی جلوگیری می کند محققان گجتی ساخته اند که پس از قرار گرفتن دور گردن ورزشکاران از شدت ضربه به مغز آنان می کاهد.

گردنبندی که از ضربه مغزی جلوگیری می کند

محققان گجتی ساخته اند که پس از قرار گرفتن دور گردن ورزشکاران از شدت ضربه به مغز آنان می کاهد.