رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازنشستگانی که زیر ۳میلیون حقوق می‌گیرند، بسته حمایتی دولت را دریافت می‌کنند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:بازنشستگانی که زیر ۳میلیون حقوق می‌گیرند، بسته حمایتی دولت را دریافت می‌کنند /ایران

مدیرعامل صندوق بازنشستگی:بازنشستگانی که زیر ۳میلیون حقوق می‌گیرند، بسته حمایتی دولت را دریافت می‌کنند /ایران