رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک رسانه فارسی دیگر منتسب به عربستان سعودی

یک رسانه فارسی دیگر منتسب به عربستان سعودی گاردین میگوید سردبیر سایت فارسی روزنامه ایندیپندنت انگلستان که قرار هست با پول سعودی راه اندازی بشود، کسی نیست جز کاملیا انتخابی فرد

یک رسانه فارسی دیگر منتسب به عربستان سعودی

گاردین میگوید سردبیر سایت فارسی روزنامه ایندیپندنت انگلستان که قرار هست با پول سعودی راه اندازی بشود، کسی نیست جز کاملیا انتخابی فرد