رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برکناری ۷ مدیر متخلف واحدهای دانشگاه آزاد

برکناری ۷ مدیر متخلف واحدهای دانشگاه آزاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ۷ تن از روسا و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را پس از محرز شدن تخلف آنان در پذیرش غیرقانونی داوطلبان پزشکی عزل کرد.

برکناری ۷ مدیر متخلف واحدهای دانشگاه آزاد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ۷ تن از روسا و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را پس از محرز شدن تخلف آنان در پذیرش غیرقانونی داوطلبان پزشکی عزل کرد.