رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات آمریکا به ایران در ماه آگوست گذشته ۳۰برابر صادرات آمریکا قبل از خروج ترامپ از برجام بوده ‌است!

صادرات آمریکا به ایران در ماه آگوست گذشته ۳۰برابر صادرات آمریکا قبل از خروج ترامپ از برجام بوده ‌است!

صادرات آمریکا به ایران در ماه آگوست گذشته ۳۰برابر صادرات آمریکا قبل از خروج ترامپ از برجام بوده ‌است!