رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کابینه دولت جدید منطقه کبک کانادا

کابینه دولت جدید منطقه کبک کانادا شامل ۲۶ وزیر است که ۱۳ وزیر زن و ۱۳ وزیر مرد  

کابینه دولت جدید منطقه کبک کانادا

شامل ۲۶ وزیر است که ۱۳ وزیر زن و ۱۳ وزیر مرد