رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده آمریکا در امور سوریه: ۴۰ درصد خاک سوریه خارج از کنترل اسد است

نماینده آمریکا در امور سوریه: ۴۰ درصد خاک سوریه خارج از کنترل اسد است /ترکیه با اهداف اصلی ما از جمله خروج ایران ازسوریه موافق است

نماینده آمریکا در امور سوریه: ۴۰ درصد خاک سوریه خارج از کنترل اسد است /ترکیه با اهداف اصلی ما از جمله خروج ایران ازسوریه موافق است