رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام مقاطع تحصیلی ‌شیفت صبح فردا در ایلام تعطیل شد

تمام مقاطع تحصیلی ‌شیفت صبح فردا در ایلام تعطیل شد استاندار ایلام: کلیه مقاطع تحصیلی ایلام فردا« شیفت صبح» تعطیل و اقدامات وضعیت اضطرار در مهران به اجرا در آمده است./مهر

تمام مقاطع تحصیلی ‌شیفت صبح فردا در ایلام تعطیل شد

استاندار ایلام:

کلیه مقاطع تحصیلی ایلام فردا« شیفت صبح» تعطیل و اقدامات وضعیت اضطرار در مهران به اجرا در آمده است./مهر