رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچگونه مشورت یا همفکری نه با دکتر عارف و نه با فراکسیون امید انجام نشده است

علیرضا رحیمی (نماینده مجلس): در انتخاب وزیران پیشنهادی توسط رئیس جمهور، هیچگونه مشورت یا همفکری نه با دکتر عارف و نه با فراکسیون امید انجام نشده است

علیرضا رحیمی (نماینده مجلس): در انتخاب وزیران پیشنهادی توسط رئیس جمهور، هیچگونه مشورت یا همفکری نه با دکتر عارف و نه با فراکسیون امید انجام نشده است