رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است

حقوق ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار: طبق آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در […]

حقوق ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار: طبق آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است