رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: اولویت رئیس جمهور در دولت يازدهم حل مسئله برجام بود و من بیشتر برای حل مسائل اقتصادی وقت میگذاشتم.

جهانگیری: اولویت رئیس جمهور در دولت يازدهم حل مسئله برجام بود و من بیشتر برای حل مسائل اقتصادی وقت میگذاشتم. در این دوره رئيس جمهور تقریبا تمام تمرکز خود را بر روی مسائل اقتصادی گذاشته اند و تنظيم كليه امور اقتصادي را شخصاً انجام مي دهند.

جهانگیری: اولویت رئیس جمهور در دولت يازدهم حل مسئله برجام بود و من بیشتر برای حل مسائل اقتصادی وقت میگذاشتم.

در این دوره رئيس جمهور تقریبا تمام تمرکز خود را بر روی مسائل اقتصادی گذاشته اند و تنظيم كليه امور اقتصادي را شخصاً انجام مي دهند.