رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو: قیمت هزار لیتر آب آشامیدنی با کیفیت در فروشگاه ۲ میلیون تومان است اما این رقم در شبکه آبرسانی شهری ۵۰۰ تومان

وزیر نیرو: قیمت هزار لیتر آب آشامیدنی با کیفیت در فروشگاه ۲ میلیون تومان است اما این رقم در شبکه آبرسانی شهری ۵۰۰ تومان و در روستایی ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود یعنی بابت هر لیتر ۲ ریال؛ طبیعی است این آب آشامیدنی به هر کاری می‌آید. این شیوه قابل ادامه نیست.

وزیر نیرو: قیمت هزار لیتر آب آشامیدنی با کیفیت در فروشگاه ۲ میلیون تومان است اما این رقم در شبکه آبرسانی شهری ۵۰۰ تومان و در روستایی ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود یعنی بابت هر لیتر ۲ ریال؛ طبیعی است این آب آشامیدنی به هر کاری می‌آید. این شیوه قابل ادامه نیست.