رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع برق مرکزِ نگهداري مرکز ذخاير ژنتيکي بدليل بدهي مالي

قطع برق مرکزِ نگهداري مرکز ذخاير ژنتيکي بدليل بدهي مالي

قطع برق مرکزِ نگهداري مرکز ذخاير ژنتيکي بدليل بدهي مالي