رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمودار: افزایش مصرف بنزین با حذف کارت سوخت در سه سال گذشته

نمودار: افزایش مصرف بنزین با حذف کارت سوخت در سه سال گذشته

نمودار: افزایش مصرف بنزین با حذف کارت سوخت در سه سال گذشته