رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طارق رمضان گفته روابط جنسی با متهمین داشته اما با رضایت آنها بوده

طارق رمضان که یکسال اتهام تعرض جنسی را تکذیب می‌کرد و توطئه علیه خودش می‌خواند، دیروز گفته که روابط جنسی با متهمین داشته اما با رضایت آنها بوده از یک سال پیش، دادگاهی در فرانسه برای طارق رمضان، اسلام‌شناس سوئیسی، با اتهام انجام تجاوز جنسی، پرونده‌ای باز کرده است /فرانس۲۴

طارق رمضان که یکسال اتهام تعرض جنسی را تکذیب می‌کرد و توطئه علیه خودش می‌خواند، دیروز گفته که روابط جنسی با متهمین داشته اما با رضایت آنها بوده

از یک سال پیش، دادگاهی در فرانسه برای طارق رمضان، اسلام‌شناس سوئیسی، با اتهام انجام تجاوز جنسی، پرونده‌ای باز کرده است /فرانس۲۴