رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز واردات تلفن همراه، منوط به “پیش نصب” پیام رسانهای داخلی

در بررسی جزییات طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در مجلس توسط ماهنامه پیوست، مشخص شده که صدور مجوز واردات تلفن همراه، منوط به “پیش نصب” پیام رسانهای داخلی روی گوشی شده. یعنی اگر این طرح توسط مجلس تصویب بشه هر گوشی که شما میخرین بای دیفالت چندتا پیامرسان داخلی روش نصب شده!

در بررسی جزییات طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی در مجلس توسط ماهنامه پیوست، مشخص شده که صدور مجوز واردات تلفن همراه، منوط به “پیش نصب” پیام رسانهای داخلی روی گوشی شده. یعنی اگر این طرح توسط مجلس تصویب بشه هر گوشی که شما میخرین بای دیفالت چندتا پیامرسان داخلی روش نصب شده!