رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضای هیات مدیره زیرمجموعه⁧‌ها (شستا، صندوق بازنشستگی و…) در بیش از ۵۵۰ شرکت در سایت وزراتخانه منتشر میشود

با دستور وزیر کار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ اسامی بیش از ۱۲۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره زیرمجموعه⁧‌ها (شستا، صندوق بازنشستگی و…) در بیش از ۵۵۰ شرکت در سایت وزراتخانه منتشر میشود

با دستور وزیر کار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ اسامی بیش از ۱۲۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره زیرمجموعه⁧‌ها (شستا، صندوق بازنشستگی و…) در بیش از ۵۵۰ شرکت در سایت وزراتخانه منتشر میشود