رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد تحریمهای یکجانبه آمریکا بر کشتیهای ایران

بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن خبر داد: نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد تحریمهای یکجانبه آمریکا بر کشتیهای ایران

بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن خبر داد:

نامه ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد تحریمهای یکجانبه آمریکا بر کشتیهای ایران