رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه: «ماهر المطرب»، «صلاح الطبیقی» و «ذعار الحربی» سه نفری هستند که جسد خاشقجی را مثله و با موادشیمیایی از بین برده اند

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه: «ماهر المطرب»، «صلاح الطبیقی» و «ذعار الحربی» سه نفری هستند که جسد خاشقجی را مثله و با موادشیمیایی از بین برده اند. تصویر ی که مشاهده میکنید صلاح التطبیقی پزشک قانونی و مسئول قطعه قطعه کردن جسد خاشقجی است.

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه: «ماهر المطرب»، «صلاح الطبیقی» و «ذعار الحربی» سه نفری هستند که جسد خاشقجی را مثله و با موادشیمیایی از بین برده اند. تصویر ی که مشاهده میکنید صلاح التطبیقی پزشک قانونی و مسئول قطعه قطعه کردن جسد خاشقجی است.