رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا رسما از یهودیان به دلیل برگرداندن کشتی حامل ۹۰۰ پناهده یهود در سال ۱۹۳۹ که از آلمان نازی گریخته بودند عذرخواهی کرد

کانادا رسما از یهودیان به دلیل برگرداندن کشتی حامل ۹۰۰ پناهده یهود در سال ۱۹۳۹ که از آلمان نازی گریخته بودند عذرخواهی کرد. گفته میشود ۲۵۴ نفر از این پناهندگان که محبور به برگشت به آلمان شدند در اردوگاههای رژیم نازی کشته شدند

کانادا رسما از یهودیان به دلیل برگرداندن کشتی حامل ۹۰۰ پناهده یهود در سال ۱۹۳۹ که از آلمان نازی گریخته بودند عذرخواهی کرد. گفته میشود ۲۵۴ نفر از این پناهندگان که محبور به برگشت به آلمان شدند در اردوگاههای رژیم نازی کشته شدند