رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان سعودی احتمال خروج از اوپک را در دستور کار دارد!

عربستان سعودی احتمال خروج از اوپک را در دستور کار دارد! خروج عربستان و اتحاد جدید نفتی با روسیه میتواند توان اوپک را به چالش جدی بکشد

عربستان سعودی احتمال خروج از اوپک را در دستور کار دارد!

خروج عربستان و اتحاد جدید نفتی با روسیه میتواند توان اوپک را به چالش جدی بکشد