رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیگر احتیاجی نیست برای گرفتن کارت پرواز در صف‌های طولانی بایستید

دیگر احتیاجی نیست برای گرفتن کارت پرواز در صف‌های طولانی بایستید البته لازم به توضیح هست، چنین سیستمی سالهاست در کشورهای غربی و حتی عربی و نیز کشورهای همسایه مثل ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد

دیگر احتیاجی نیست برای گرفتن کارت پرواز در صف‌های طولانی بایستید

البته لازم به توضیح هست، چنین سیستمی سالهاست در کشورهای غربی و حتی عربی و نیز کشورهای همسایه مثل ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد