رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرباسچی: اینکه نگذاریم یک نفر از شورای شهر تهران خارج شود تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی مختلف وارد شورا شود، درست نیست

کرباسچی: اینکه نگذاریم یک نفر از شورای شهر تهران خارج شود تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی مختلف وارد شورا شود، درست نیست اما در نهایت تصمیم شوراست و باید به نظر شورا احترام گذاشت اما به نظر بنده محسن هاشمی گزینه بهتری بود /فارس

کرباسچی: اینکه نگذاریم یک نفر از شورای شهر تهران خارج شود تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی مختلف وارد شورا شود، درست نیست اما در نهایت تصمیم شوراست و باید به نظر شورا احترام گذاشت اما به نظر بنده محسن هاشمی گزینه بهتری بود /فارس