رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به پزشک در حال خدمت

حمله به پزشک در حال خدمت در این حادثه پزشک مشهدی بر اثر ضربه چاقوی جوان همراه بیمار به سرش به شدت مجروح و ضارب متواری شد. رئیس نظام پزشکی مشهد: موضوع با جدیت تمام برای احقاق حقوق پزشک مجروح و همچنین جامعه پزشکی پیگیری می شود.

حمله به پزشک در حال خدمت

در این حادثه پزشک مشهدی بر اثر ضربه چاقوی جوان همراه بیمار به سرش به شدت مجروح و ضارب متواری شد.

رئیس نظام پزشکی مشهد: موضوع با جدیت تمام برای احقاق حقوق پزشک مجروح و همچنین جامعه پزشکی پیگیری می شود.