رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون حمل و نقل ترافیک:برای ورود غیرقانونی به محدوده طرح ترافیک جریمه نمی کنیم؛ عوارض می گیریم.

معاون حمل و نقل ترافیک:برای ورود غیرقانونی به محدوده طرح ترافیک جریمه نمی کنیم؛ عوارض می گیریم. وظیفه جریمه کردن با پلیس است و ما در این زمینه اقدامی نمی کنیم.

معاون حمل و نقل ترافیک:برای ورود غیرقانونی به محدوده طرح ترافیک جریمه نمی کنیم؛ عوارض می گیریم.

وظیفه جریمه کردن با پلیس است و ما در این زمینه اقدامی نمی کنیم.