رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود قلیان به پارک‌ها ممنوع است

ورود قلیان به پارک‌ها ممنوع است مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران: ورود قلیان به پارک‌ها ممنوع است و به افراد تذکر می دهیم  

ورود قلیان به پارک‌ها ممنوع است

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران: ورود قلیان به پارک‌ها ممنوع است و به افراد تذکر می دهیم