رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفس عمیق نکشید!

نفس عمیق نکشید! نفس عمیق نکشید هوای تهران آلوده است. طبق اطلاعات سامانه کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت وارد وضعیت قرمز شده است /ایسنا  

نفس عمیق نکشید!

نفس عمیق نکشید هوای تهران آلوده است. طبق اطلاعات سامانه کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت وارد وضعیت قرمز شده است /ایسنا