رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: بانکها دست از دلال بازی و بنگاهداری بردارند!

روحانی: بانکها دست از دلال بازی و بنگاهداری بردارند! اموال بانکها و دولت را می فروشیم!

روحانی: بانکها دست از دلال بازی و بنگاهداری بردارند!

اموال بانکها و دولت را می فروشیم!