رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار در دیدار با نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه: کارگری که هفت ماه حقوق نگرفته است، حق دارد عصبانی شود

وزیر کار در دیدار با نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه: کارگری که هفت ماه حقوق نگرفته است، حق دارد عصبانی شود هر فردی هفت روز حقوق نگیرد، عصبانی می‌شود /موضوعات اجتماعی، سیاسی نباید تبدیل به موضوعات امنیتی شود /فارس

وزیر کار در دیدار با نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه: کارگری که هفت ماه حقوق نگرفته است، حق دارد عصبانی شود هر فردی هفت روز حقوق نگیرد، عصبانی می‌شود /موضوعات اجتماعی، سیاسی نباید تبدیل به موضوعات امنیتی شود /فارس