رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکستی دیگر برای آمریکا در سازمان ملل

شکستی دیگر برای آمریکا در سازمان ملل قطعنامه آمریکا علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی با وجود رایزنی‌های توأم با تهدید نماینده این کشور، رأی کافی را در مجمع عمومی سازمان ملل به دست نیاورد و رد شد.

شکستی دیگر برای آمریکا در سازمان ملل

قطعنامه آمریکا علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی با وجود رایزنی‌های توأم با تهدید نماینده این کشور، رأی کافی را در مجمع عمومی سازمان ملل به دست نیاورد و رد شد.