رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو انجمن فولاد ایران :اروپا تا روشن شدن سازوکار ویژه مالی، از ایران فولاد نمی خرد

عضو انجمن فولاد ایران :اروپا تا روشن شدن سازوکار ویژه مالی، از ایران فولاد نمی خرد/ اگر قیمت فولاد آزاد نمی شد مجبور به تعطیلی بودیم/ایلنا

عضو انجمن فولاد ایران :اروپا تا روشن شدن سازوکار ویژه مالی، از ایران فولاد نمی خرد/ اگر قیمت فولاد آزاد نمی شد مجبور به تعطیلی بودیم/ایلنا