رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«آنگرت کرمپ کارنباور» جانشین مرکل شد

«آنگرت کرمپ کارنباور» جانشین مرکل شد حزب دموکرات مسیحی آلمان «آنگرت کرمپ کارنباور» را به عنوان جانشین «آنگلا مرکل» برای رهبری این حزب انتخاب کرد. مرکل ۱۸ سال قبل به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی انتخاب شده بود  

«آنگرت کرمپ کارنباور» جانشین مرکل شد

حزب دموکرات مسیحی آلمان «آنگرت کرمپ کارنباور» را به عنوان جانشین «آنگلا مرکل» برای رهبری این حزب انتخاب کرد. مرکل ۱۸ سال قبل به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی انتخاب شده بود